1. Allmänna bestämmelser

1.1. Dessa regler för köp och försäljning av varor, om kunden samtycker till dem (d.v.s. efter att ha bekantat sig med reglerna och kryssat i rutan bredvid länken ”Köpregler” som finns på webbplatsen), är ett bindande juridiskt dokument för parterna , som anses vara en integrerad och oskiljaktig del av Reglerna, och som bestämmer Kundens och (eller) Köparens och Säljarens rättigheter och skyldigheter, villkor och förfarande för köp av Varor och betalning för dem, villkor och förfarande för leverans och retur av Varor , ansvar för parter och andra bestämmelser relaterade till köp och försäljning av varor på webbplatsen.

1.2. Du har rätt att köpa varor på webbplatsen:

1.2.1 kompetenta fysiska personer, dvs. personer som har uppnått myndig ålder, vars kapacitet inte är begränsad i enlighet med det förfarande som fastställts av tillämpliga rättsakter;

1.2.2 minderåriga mellan sexton och arton år, endast med samtycke från sina föräldrar eller vårdnadshavare, såvida de inte är emanciperade;

1.2.3 juridiska personer som representeras av en person som agerar enligt grunddokumenten för denna juridiska person;

1.2.4 auktoriserade representanter för alla personer som anges ovan.

1.3 Alla kontrakt för köp av varor på webbplatsen ingås på litauiska. De väsentliga villkoren i Avtalet och information om de beställda Varorna tillhandahålls Köparen vid tidpunkten för beställningen av Varorna på Webbplatsen; Säljaren skickar Köparen en länk till gällande Regler tillsammans med orderbekräftelsen till den av Köparen angivna e-posten. postadress.

 1. Beställa varor

2.1 För att beställa varor på webbplatsen kan kunden:

2.1.1 beställa utan att registrera ett konto på webbplatsen, men att ha lämnat personlig information i bekräftelseformuläret för varor enligt webbplatsens verktyg.

2.2 Vid beställning av varor måste Kunden tillhandahålla sin personliga information som är nödvändig för ett korrekt genomförande av varubeställningen: namn, efternamn, leveransadress, korrekt telefonnummer och e-postadress. Genom att göra en beställning på Varor och uttrycka sitt samtycke till att ”Jag godkänner Reglerna”, bekräftar Köparen ovillkorligen att hen har rätt att köpa varor på webbplatsen och ingå ett avtal om köp av dem.

2.3 I alla fall, innan köparen bekräftar beställningen av varor i enlighet med förfarandet som anges i detta avsnitt av reglerna för köp och försäljning av varor, måste köparen bekanta sig med den version av regeldokumenten som gäller vid tidpunkten för placeringen ordern och uttrycka sitt samtycke till dem. Köparen bekräftar att hen har bekantat sig med och samtyckt till dokumenten i reglerna på det sätt och under de villkor som anges i förfarandet för användning av webbplatsen. Beställningen av varor kan lämnas och tas emot för behandling av Säljaren endast om Köparen har bekantat sig med och samtyckt till Reglerna. I alla andra fall, när Köparen inte samtycker till Reglerna eller en viss del av dem, har hen ingen rätt att beställa varorna på webbplatsen.

2.4 För att ingå ett avtal om köp av varor, måste kunden utföra de tekniska steg som anges på webbplatsen, och även genom att följa meddelanden och/eller länkar som tillhandahålls på webbplatsen, måste kunden skicka en beställning av varorna till säljaren.

2.5 Efter att ha bekantat sig med Reglerna, samtyckt till dem och åtagit sig att följa dem, bekräftar Köparen att hen inte invänder mot det faktum att Reglerna inte kommer att presenteras för Köparen separat skriftligen (i pappersform), såvida inte parterna i avtalet kommer överens om annat. I alla fall kan Köparen, för att se, spara och/eller skriva ut Reglerna, skicka dem från Webbplatsen eller skicka en motsvarande begäran till Säljaren via e-post. på info@vitaebeauty.se.

2.6 Säljaren ansvarar inte för skada orsakad av obehörig användning av Kontot av tredje part. I händelse av att, i strid med kraven i reglerna, någon annan person ansluter sig till kontot och gör en beställning av varor med hjälp av kontot, kommer det att anses som att dessa varor är beställda och/eller köpta av köparen.

2.7 Säljaren förbehåller sig rätten att endast utföra de bekräftade beställningar av varor, i vilka varubeställningen och annan information som är nödvändig för köp och/eller leverans av varorna (inklusive varornas leveransadress, telefonnummer, e-postadress, etc. .) är korrekt och korrekt inlämnade.

2.8 Kunden, efter att ha uttryckt sitt samtycke till dessa regler för köp och försäljning av varor, samtycker till att hens personuppgifter som anges i punkt 2.2 kommer att behandlas på webbplatsen för försäljning av varor och tjänster (elektronisk handel) och för direktmarknadsföringsändamål . Säljaren bekräftar att den personliga information som tillhandahålls av köparen för beställningen av varor och ingåendet av avtalet kommer att användas i syfte att slutföra och genomföra varuköps- och försäljningstransaktioner på webbplatsen, i enlighet med bestämmelserna i integritetspolicyn .

2.9 Kunden, genom att godkänna behandlingen av hens personuppgifter i syfte att sälja varor och tjänster på säljarens webbplats (elektronisk handel), samtycker också till att skicka informationsmeddelanden till den e-postadress och det telefonnummer som angivits av honom , som är nödvändiga för att fullgöra beställningen av varor.

 1. Tidpunkten för ingående av köp-försäljningsavtalet

3.1 Presentationen av varorna till försäljning på webbplatsen skapar inga skyldigheter för säljaren. Kontraktet för köp och försäljning av varor anses ingås mellan köparen och säljaren från det ögonblick då köparen, efter att ha valt varorna, skapat en varukorg, slutför alla steg i beställningen och bekräftar beställningen. Kontraktet för köp och försäljning av varor är giltigt till dess att förpliktelserna enligt detta avtal fullgörs. Köparens möjlighet att frånträda Avtalet diskuteras i kapitel 9 i dessa Regler för köp och försäljning av Varor.

3.2 Tillsammans med beställningen av Varor som placeras på Köparens Webbplats blir dessa Regler för köp och försäljning av Varor och andra Regler ett Kontrakt som ingås mellan Köparen och Säljaren, vilket är ett bindande juridiskt dokument för båda parter i Kontraktet.

 1. Köparens rättigheter och skyldigheter

4.1 Köparen har rätt att köpa varor på webbplatsen i enlighet med det förfarande som fastställts av dessa regler för köp och försäljning av varor.

4.2 Köparen har rätt att frånträda avtalet i enlighet med det förfarande som anges i kapitel 9 i Regler för köp och försäljning av varor.

4.3 När du använder webbplatsen åtar sig köparen att följa dessa regler för köp och försäljning av varor, andra villkor som tydligt anges på webbplatsen, och att inte bryta mot lagarna i Sverige.

 1. Säljarens skyldigheter

5.1 Säljaren åtar sig att ge Köparen möjlighet att använda tjänsterna som tillhandahålls av Webbplatsen i enlighet med de villkor som anges i dessa Regler för köp och försäljning av Varor och Webbplatsen.

5.2 Säljaren har rätt att ändra omfattningen och metoden för tillhandahållna tjänster,

5.3 Säljaren åtar sig att respektera kundens rätt till integritet angående hans personliga information, d.v.s. de personuppgifter som specificeras av köparen ska endast behandlas i enlighet med Sveriges regler och rättsakter.

5.4 Säljaren förbinder sig att leverera de varor som beställts av köparen till den adress som anges av köparen under de villkor som anges i kapitel 7 i reglerna för köp och försäljning av varor.

 1. Pris på varor, betalningsförfarande och villkor

6.1 Priserna för varorna på webbplatsen och i beställningen av varor anges i euro och inkluderar skatter, inklusive moms och andra skatter (om tillämpligt).

6.2 Kostnaderna för leverans av varor och/eller kostnaderna för andra tredjepartstjänster (om tillämpligt) ingår inte i priset för produkten, såvida det inte tydligt anges och tillkännages på webbplatsen att under vissa villkor, leverans av varorna är gratis. Tillämpliga kostnader för leverans av varorna specificeras och tillhandahålls köparen vid tidpunkten för beställning av varorna.

6.3 Rabatter kan tillämpas på varorna, som inte är kumulativa, utom i de fall där särskilda rabatter eller kampanjregler föreskriver annat och detta är tydligt fastställt och publicerat på webbplatsen och/eller i något annat dokument i reglerna.

6.4 Köparen, efter eget val, betalar för varorna och leveransen av varorna på något av följande sätt:

6.4.1 Betalning med betalkort (kredit- eller betalkort).

6.5 Vid betalning för Varorna med den betalningsmetod som anges i punkt 6.4.1 ovan, åtar sig Köparen att betala för Varorna omedelbart. Först efter att ha mottagit betalningsoperatörens bekräftelse på din betalning för Varorna, kommer Varupaketet att förberedas och leveranstiden börjar beräknas.

6.6 Om Köparen inte fullgör skyldigheten att betala för Varorna, anses Köparen vägra Avtalet och Säljaren har inga skyldigheter gentemot Köparen som följer av detta Avtal. Som ett resultat av detta har Säljaren rätt att avbryta beställningen utan att meddela Köparen i förväg, om köparen, efter att ha valt betalningssättet enligt punkt 6.4.1 i Reglerna för köp och försäljning av varor, inte betalar för varorna inom 3 (tre) arbetsdagar från beställningen av varorna på webbplatsen.

 1. Leverans av varor

7.1 Varorna levereras till den leveransadress som Köparen angett via det ombud som Säljaren använder, till den självbetjäningspaketterminal som Köparen valt eller genom att hämta beställningen på någon av Säljarens utvalda handelsplatser.

7.2 Om Varan levereras till Köparen förbinder sig Köparen att själv eller annan person som kan anges som Mottagare av paketet acceptera Varan.

7.3 I det fall Köparen inte själv kan ta emot Varorna, inklusive när Köparen eller den av Köparen angivna personen inte är närvarande på den leveransadress som anges i Varubeställningen, har Säljarens behöriga person (Kurir) rätt att utfärda Varor till någon annan ansvarig vuxen på Varuleveransadressen som har lämnat betalning för Varubekräftelsen eller annat dokument som bekräftar ingåendet av Avtalet eller rätten att acceptera de levererade varorna. I detta fall har Köparen ingen rätt att göra några anspråk gentemot Säljaren angående leverans av Varorna till fel enhet.

7.4 Det anses att varorna har levererats (överlämnats) till köparen korrekt när dokumentet som bekräftar överlämnandet – godkännande (leverans och/eller hämtning) av varorna är undertecknat

7.5 Mängden varor och deras förpackning kontrolleras vid leverans av till köparen. Under överföringen av varorna, om en brist på varukvantiteten, överträdelser av varorna och/eller varornas förpackning upptäcks, måste du ange sådana defekter i dokumentet som bekräftar överföringen av varorna, samt omedelbart informera säljaren om detta skriftligen med hjälp av de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen eller i reglerna, som diskuteras i dessa regler för köp och försäljning av varor i punkt 7.6. I detta fall elimineras överträdelser orsakade av säljarens fel i enlighet med det förfarande och de villkor som överenskommits mellan köparen och säljaren. Senare accepteras inte anspråk angående kvantiteten och/eller förpackningen av varorna som överförts till dig.

7.6 Köparen måste omedelbart, men senast inom 1 (en) dag från dagen för överlämnandet, skriftligen informera Säljaren om de identifierade uppenbara defekterna i varornas kvalitet (skador på förpackningen, inkonsekvens i kvantitet etc.) över Varorna till hen. I annat fall kommer Köparen inte efter utsatt tidsfrist att ha rätt att framföra krav till Säljaren på grund av uppenbara defekter i de överförda Varorna.

7.7 Ovannämnda klausul gäller inte i de fall där det tydligt framgår av Webbplatsen att Varorna som säljs kommer med skadad förpackning och därför säljs Varorna till ett lägre pris. Det anses att Köparen genom att beställa sådana Varor samtycker till att köpa dem under de angivna omständigheterna och får inte ställa krav eller anspråk mot Säljaren på grund av defekter eller defekter i Varornas förpackning i framtiden.

 1. Produktkvalitetsgaranti

8.1 Egenskaperna för varje såld produkt anges i produktbeskrivningen som bifogas varje produkt.

8.2 Säljaren ansvarar inte för att färgen, formen och/eller andra parametrar för produkterna som visas på webbplatsen kanske inte motsvarar de faktiska produktformerna, färgerna och/eller andra parametrar på grund av de tekniska egenskaperna hos den använda enheten av köparen. Därför, i händelse av att du behöver mer detaljerad information, råd eller instruktioner angående våra produkter, vänligen kontakta säljaren direkt via e-post. mejla info@vitaebeauty.se.

 1. Avslag på köp-försäljningskontrakt, förfarande för retur och byte av varor

9.1 Rätten att frånträda försäljningsavtalet:

9.1.1 Köparen har, utan att ange skäl, rätt att frånträda varuköpsavtalet inom 14 (fjorton) dagar från köpeavtalets ingående, genom att meddela Säljaren detta. Köparen kan inte använda denna rättighet efter att ha ingått ett av avtalen som anges i artikel 6.22810, del 2 i Sveriges civillagstiftning.

9.1.2 För att häva Avtalet måste Användaren till Säljaren skicka en begäran om återlämnande av Varorna i fri form eller skickad av säljaren. Köparens meddelande om frånträde från Avtalet skickas till Säljaren per e-post. mejla info@vitaebeauty.se. Efter att ha mottagit Köparens meddelande kontaktar Säljaren Köparen inom 2 (två) arbetsdagar.

9.1.3 Om köparen vägrar köp-försäljningsavtalet innan varorna har skickats till hen, formaliserar säljaren sådan köparens vägran som ett avslag på beställningen och informerar därför köparen om det på den e-postadress som han angett.

9.1.4 Om Köparen har vägrat köpekontraktet efter att varan redan har levererats, ska bestämmelserna i punkt 9.2 eller 9.3 i Reglerna gälla.

9.2 Regler för byte och retur av varor av god kvalitet köpta i e-butiken vitaebeauty.se:

9.2.1 Köparen har rätt att frånträda Avtalet utan att ange skäl, genom att meddela Säljaren via e-post. via e-post info@vitaebeauty.se senast inom 14 (fjorton) kalenderdagar från dagen för överföring (leverans) av Produkten.

9.2.2 Efter mottagandet av Köparens begäran kommer vi att kontakta dig inom 2 (två) arbetsdagar och samordna detaljerna för produktreturen.

9.2.3 Varor av god kvalitet kan endast returneras under följande villkor:

9.2.3.1 den returnerade varan är i sin ursprungliga och snygga förpackning;

9.2.3.2 produkten inte skadas av köparen;

9.2.3.3 produkten är oanvänd och inte har förlorat sitt kommersiella utseende, produktetiketten, skyddsfilmen etc. är intakta;

9.2.3.4 varan returneras i samma sammansättning som den togs emot av köparen, tillsammans med de gåvor som erhållits för köpet.

9.2.4 Vid retur av varor utan förskyllan från Säljaren återbetalas inte erlagt leveranspris.

9.2.5 Efter att ha mottagit produkten och försäkrat sig om att den inte har använts, kommer pengarna inom 14 dagar att återföras till Köparens konto, vilket anges på produktreturformuläret.

9.3 Regler för byte och retur av varor av olämplig kvalitet köpta i e-butiken vitaebeauty.se:

9.3.1 Defekta varor returneras i enlighet med 2001 års förordning från ekonomiministern. 29 juni med best.nr. 217 ”Angående godkännande av reglerna för retur och byte av varor” av de godkända reglerna för retur och utbyte av varor.

9.3.2 Om köparen sålt en vara av otillräcklig kvalitet och säljaren inte diskuterade dess brister med köparen, har köparen rätt att kräva av säljaren:

9.3.2.1 ersätta en produkt av otillräcklig kvalitet med en produkt av adekvat kvalitet;

9.3.2.2 minska priset på produkten i enlighet därmed;

9.3.2.3 inom en rimlig tidsperiod för att kostnadsfritt eliminera produktdefekter;

9.3.2.4 ensidigt säga upp försäljningsavtalet och kräva tillbaka pengarna som betalats för produkten.

9.3.3 Köparen kan endast välja en av de metoder som anges i Regel 9.3.2. Köparen deklarerar sitt val genom att fylla i returformuläret och returnerar produkten till Säljaren med de uppgifter som anges i punkt 9.4.

9.3.4 Köparen ska betala kostnaderna för att returnera varan och Säljaren, som är övertygad om att varan returnerades på grund av bristande kvalitet, måste ersätta Köparen för de returkostnader som denne ådragit sig.

9.4 Byte och retur av varor efter leverans av fel vara:

9.4.1 Om fel vara levererats till Köparen ska Köparen omedelbart, dock senast inom 2 (två) arbetsdagar, informera Säljaren om detta via e-post. via e-post info@vitaebeauty.se eller genom att ringa +46 700 56 02 63.

9.4.2 Säljaren åtar sig att hämta sådana varor på egen bekostnad och ersätta dem med lämpliga varor. Om Säljaren inte har de beställda varorna, returnerar hen de pengar som betalats för varorna till Köparen. Pengar returneras till köparen inom 14 (fjorton) kalenderdagar.

9.5 Efter att ha underrättat Säljaren om hävning av Avtalet i enlighet med det förfarande som fastställs i detta avsnitt, ska Köparen på egen bekostnad returnera Produkten till Säljaren genom att skicka den till adressen: Inborn Beauty AB, Norrgårdsvägen 13, senast 14 (fjorton) kalenderdagar från den dag då han lämnade motsvarande anmälan till Säljaren. 184 36 Åkersberga, tel. Nej. +46 700 56 02 63

9.6 Säljaren har rätt att inte acceptera de varor som returneras av köparen, om köparen inte följer proceduren för att returnera varorna som anges i reglerna.

 1. Marknadsföringsåtgärder som tillämpas av säljaren

10.1 Säljaren förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, när som helst införa och/eller avbryta erbjudanden, kampanjer, spel eller ändra priserna på varorna som publiceras på webbplatsen, eller något material eller innehåll på webbplatsen, utan att det påverkar Kundens rättigheter, inklusive villkoren i Avtalet, ingicks före sådan ändring.

 1. Utbyte av information

11.1 Säljaren skickar alla meddelanden till den e-post som tillhandahålls under Köparens registrering eller vid beställning av varorna, i enlighet med det förfarande som fastställts av dessa Regler och Integritetspolicyn. postadress.

11.2 Köparen skickar alla sina meddelanden och frågor till Säljaren via de kontakter som anges i punkt 12.5 i dessa Regler för köp och försäljning av varor.

 1. Slutbestämmelser

12.1 Köparen och Säljaren är överens om att alla tvister, anspråk och/eller meningsskiljaktigheter relaterade till Avtalet eller som härrör från dess utförande, kränkning, uppsägning eller ogiltighet ska lösas genom förhandlingar. Om en överenskommelse inte kan nås genom förhandlingar, löses tvister i enlighet med det förfarande som fastställts av Sveriges rättsakter.

12.2 I händelse av att Köparen inte samtycker till Säljarens svar på Köparens skriftliga krav, kan Köparen lämna in sin begäran/klagomål angående de varor som köpts på vitaebeauty.se till Statens konsumentskyddstjänst.

12.3 I händelse av en tvist bör köparen först kontakta säljaren, och om tvisten inte kan lösas har han rätt att kontakta den elektroniska konsumenttvistlösningsplattformen: https://ec.europa.eu/consumers/odr /main/index.cfm ?event=main.home.chooseLanguage

12.4 Säljaren har rätt att ändra, korrigera eller lägga till reglerna för köp och försäljning av varor på det sätt som anges i förfarandet för användning av webbplatsen, därför, när köparen gör en beställning av varorna, reglerna för köpet och försäljning av varor som gäller vid tidpunkten för beställning av varorna kommer att tillämpas.

12.5 För att informera säljaren om ett brott mot reglerna för köp och försäljning av varor, om du har frågor, anspråk eller om du behöver säljarens hjälp angående tolkningen av reglerna för köp och försäljning av varor eller deras tillämpning, vänligen kontakta e-post via mail till info@vitaebeauty.se eller per post till: Inborn Beauty AB, Norrgårdsvägen 13, 184 36 Åkersberga, Sverige. Vi kommer att besvara dina förfrågningar skriftligen inom 14 (fjorton) kalenderdagar från dagen för mottagandet av förfrågan.

Reglerna för att köpa och sälja varor är giltiga vid köp inom Sverige.

Varukorg
EUR Euro
SEK Svenska kronor